LEASING / LIZING

Kategorija: Leasing Leasing

Leasing je poseban oblik financiranja kojem je osnovna značajka koristiti, a ne biti vlasnikom. Ovisno o ugovornim odredbama može imati obilježja najma ili kupoprodaje pa prema tome razlikujemo dva tipa leasinga: operativni i financijski.


Leasingom financiramo: osobna vozila, teretna vozila, građevinsku mehanizaciju, opremu i strojeve, plovila i nekretnine.


Prednosti leasinga su jednostavan i potpun način financiranja (do 100%), smanjuje osnovicu poreza na dobit, budući su rate porezno priznati trošak - OL (70% kod osobnih i 100% kod dostavnih vozila), PDV se priznaje kao pretporez - FL uz R-1, leasing je za bilancu neutralna metoda financiranja koja nudi prednost sa stanovišta likvidnosti, rate leasinga se otplaćuju iz prihoda koji se ostvaruju upotrebom objekta leasinga - princip "plati kako zaradiš", fiksne i poznate rate jasna su osnovica za kalkulaciju, dobavljačima plaćanje u cijelosti odmah što smanjuje troškove i rizik (ne)naplate, leasing posao omogućava iskazivanje realnijih i boljih odnosa unutar bilance dobavljača.


Po isteku leasing perioda, ovisno o tipu ugovora koji izaberete, postoje sljedeće mogućnosti:
- prijenos vlasništva nad predmetom leasing
- zamjena predmeta leasing
- povrat predmeta leasing

Najpoznatije ustanove koje nude leasing u Hrvatskoj su: VB leasing, S leasing, OTP leasing, Volksbank leasing, Hypo lizing, HVB leasing, SG leasing. Leasing društvo broj jedan u Hrvatskoj je Hypo-Leasing Kroatien.


Upotrebom predmeta leasinga generira se dodatni priliv novca koji olakšava plaćanje ugovorenih leasing obroka. Troškovi i porezne obveze vezane uz korištenje predmeta leasinga mogu se lakše predvidjeti i kontrolirati. Korisnik leasinga može odabrati da li mu odgovara opterećenje PDV-om na početku leasinga ili periodično razdijeljeno na obroke. Odredite fiksni periodični iznos troškova kroz obroke operativnog leasinga ili samostalno odredite visinu troškova kroz amortizacijsku stopu na osnovna sredstva nabavljena putem financijskog leasinga.


OPERATIVNI LEASING
Oblik financiranja vozila, opreme, pokretnina, nekretnina. Osnovna karakteristika operativnog leasinga je najam predmeta leasinga, što znači da korisnik nije vlasnik predmeta leasinga već za njegovo korištenje plaća mjesečnu naknadu. Korisnik operativnog leasinga sam odabire predmet leasinga, dogovara isporuku predmeta i pribavlja ponudu dobavljača. Na temelju ponude leasing kuća vrši plaćanje i kupoprodaju predmeta leasinga. Tako leasing kuća postaje vlasnikom predmeta leasinga kojeg daje u najam korisniku. Isto znači manji ulog financijskih sredstava kod korisnika leasinga jer on će temeljem ugovora kojeg sklapa s leasing društvom biti dužan uplatiti iznos jamčevine, koji služi kao polog leasing društvu tijekom otplate leasing ugovora. Jamčevina koju korisnik uplaćuje u korist leasing društva, određuje se temeljem izračuna leasing ugovora, a osnovica za izračun je neto vrijednost predmeta leasinga (kupoprodajna vrijednost umanjena za iznos poreza - PDV-a od 23%). Ovisno o vrsti opreme i željenom roku otplate određuje se visina jamčevine pojedinog ugovora, ovisno o korisnom vijeku trajanja određenog predmeta leasinga. Mjesečna rata, tj. najamnina, jednaka je tijekom cijelog roka otplate, a korisnik je u svojim poslovnim knjigama iskazuje kao mjesečni najam, i ona u cijelosti čini mjesečni trošak korisnika. Po isteku ugovora predmet leasinga klijent može kupiti, vratiti i uzeti novi model ili jednostavno vratiti uz pravo na povrat jamčevine.


FINANCIJSKI LEASING
Oblik financiranja vozila, opreme i pokretnina gdje korisnik ne plaća najam predmeta leasinga već mjesečnu ratu. Korisnik također sam odabire dobavljača i ugovora cijenu i isporuku, a s ponudom se obraća leasing kući da u njegovo ime kupi predmet leasinga, i na taj način korisniku omogući obročnu otplatu tijekom dogovorenog perioda. Ovisno o predmetu leasinga i njegovom korisnom vijeku trajanja, određuje se rok i visina akontacije koju uplaćuje korisnik leasinga. Leasing društvo, nakon kupnje predmeta leasinga, isti predmet prodaje korisniku leasinga, ali uz uvjet obročne otplate, te vlasništvom nad predmetom leasinga dok traje otplata. To znači da korisnik temeljem računa kojeg je primio od leasing društva bilancira predmet leasinga kao svoju imovinu, ali vlasništvo na njega prelazi tek po otplati posljednje leasing rate. Ovdje se ne radi o najmu, već o kupoprodaji, ali kupoprodaji uz obročnu otplatu, pa se stoga i mjesečna naknada formira na drugačiji način. Mjesečnu naknadu čini glavnica, kamata i PDV na kamatu. Naime, leasing društva su društva za financiranje koja su u sustavu PDV-a, te su kao takva dužna na svoje usluge i proizvode obračunavati porez. Stoga leasing društva za mjesečne najamnine i naknade moraju ispostavljati račune na kojima su svi gore navedeni elementi vidljivi i posebno istaknuti. Za korisnika financijskog leasinga to znači da će glavnicom zatvarati svoju obvezu otplate prema leasing društvu, kamatu će knjižiti kao trošak, a PDV kao pretporez po ulaznom računu.


Leasing / Lizing

Osiguranje